Page 20 - Simprolit sistem
P. 20

kostiju (kosti vrata, kičmenog stuba, bedra i nogu), a povremeno opterećenje teretom prenosi se posredno
    (preko kostiju ruku i lopatica) opet do vertikalnog sistema kostiju kičmenog stuba, bedra i nogu.

                            ®
           ®
    1.b. Simprolit sistem - nosivu ulogu u Simprolit sistemu na sebe preuzima beton kojim se u procesu gradnje
    zapunjavaju blokovi, kao i armatura koja se po potrebi umeće u šupljine Simprolit blokova. Ako bi se izidan zid
          ®
    od Simprolit blokova snimio "rentgenom", na slici bi se video sistem vertikalnih betonskih stubova, gusto
    raspoređenih – na svakih pola dužine bloka. Ovi stubovi sposobni su da prime ogromno vertikalno opterećenje
                                          ®
    – po Studiji IMK Građevinskog fakulteta u Beogradu, fasadni zid od Simprolit SBDS30 blokova može da
                                                ®
    ponese vertikalno opterećenje od preko 30 (trideset) spratova! Sa druge strane, od Simprolit blokova ili
         ®
    Simprolit SOP ili SUP ploča formira se oplata za horizontalne betonske elemente (serklaže, nadvratnike,
    natprozornike, međuspratne i krovne ploče), a u svaki treći Simprolit blok u za to posebno predviđenim
    kanalima montira se horizontalna armatura, što sve zajedno, sa ugrađenim betonom, čini siguran sistem za
    prijem i prenos bočnih opterećenja (horizontalno stalno i pokretno opterećenje, kao i vertikalno povremeno
    opterečenje u vidu sila dejstva vetra i seizmike).

    2.a. Živa priroda - oko skeleta kičmenjaka nalazi se sistem mišića i krvnih sudova (meso) koji, između ostalog:
    vrši i funkcije održavanja kostiju u neophodnom položaju; zaštite kostiju od bočnih udaraca i preloma;
    elastičnost i duktilnost motornog sistema; termozaštite tela od visokih i niskih temperatura i dr.

           ®
    2.b. Simprolit sistem - Simprolit masa u Simprolit blokovima takođe vrši analogne funkcije navedene kod
    strukture žive prirode: vrši funkciju formiranja otvora u koji se naliva nosivi beton ili montira armatura, štiti
    ugrađen beton od bočnih udaraca i preloma (zid od Simprolit blokova ispunjen betonom ne može se razbiti
    macolom, jer silinu udara na sebe primaju zidovi blokova od Simprolit mase i amortizuju ga, tako da je
    preostala energija nedovoljna da ošteti ili razbije betonski stub unutar bloka); svojom elastičnošću i duktilnošću
    amortizuje bočne deformacije od seizmičkih sila i seizmičkog pomeranja nosivog konstruktivnog sistema (za
    razliku od svih ostalih sistema sa AB skeletom i ispunom od raznih materijala); štiti ne samo betonske stubove
    unutar blokova, već i ceo objekat od ekstremno visokih i niskih temperatura, stvarajući prirodni zaštitni
    mehanizam (Pri ispitivanju u IMK Građevinskog fakulteta u Beogradu, Simprolit blok je napunjen svežim
    betonom bez dodataka aditiva protiv zamrzavanja i odmah stavljen u zamrzivač sa temperaturom -26 0C, pri
    čemu beton ne samo da nije zamrzo, već je posle 28 dana postigao isti čvstoću kao i kontrolni uzorak na sobnoj
    temperaturi – jer je sadejstvo toplote i hidratacije pri očvršćavanju betona u sadejstvu sa termičkim
    karakteristikama, hidrofobnošću i otpornošću na mraz zidova Simprolit blokova stvorilo autostabilan termički
    sistem bionički sličan sistemu polarnih živih bića).

                   ®
    KORELACIJA SIMPROLIT SISTEMA I ŽIVE PRIRODE SA ASPEKTA FIZIČKIH
    KARAKTERISTIKA


    2.1.a Živa priroda - oko skeleta i mesa živih organizama nalazi se koža koja između ostalog vrši termičku i
    baktericidnu zaštitu živog sistema kojeg okružuje, učestvuje u metabolizmu i transportu gasova (koža "diše")

            ®
    2.1.b Simprolit sistem - Simprolit masa oko betonskih stubića unutar Simprolit blokova i sami Simprolit
    blokovi kao ogradni (fasadni) zidovi takođe vrši termičku zaštitu (otpornost na požar preko 180 minuta,
    otpornost na mraz preko 100 ciklusa, letnja stabilnost zidova, termoizolacija i spolja – zimi i unutar objekta –
    leti), hidrofoban je i na njemu se ne stvaraju buđ i gljivice, a što je najvažnije, Simprolit zidovi "dišu", po čemu
    su jedinstven građevinski termoizolacioni materijal koji tu karakteristiku zadržava u svim klimatskim zonama
    (Preporuke Instituta građevinske fizike RASN RF o primeni Simprolit sistema na celoj teritoriji Ruske
    Federacije).
   15   16   17   18   19   20   21