Page 13 - Simprolit sistem
P. 13

DRUŠTVENI PRINCIPI I PRINCIPI ZAJEDNICE :

     Projektovanje objekta bi trebalo da afirmiše zdravu porodicu i odnose sa zajednicom;
     Objekti su najbolje projektovani ukoliko dopunjuju ili održavaju kulturu lokalne zajednice;
     Stambeni razvoj treba da se planira tako da bude daleko od glavnih saobraćajnica i industrijskih centara;
     Komercijalni i stambeni razvoj treba da bude društveno odgovoran.


    DUHOVNI I ESTETSKI PRINCIPI :

     Boja koja se koristi na odgovarajući način treba da doprinese psihološkom miru i blagostanju stanara;
     Projektovanje objekta bi trebalo da razmotri principe harmonije i proporcije;
     Dizajn i proces izgradnje treba da u osnovi imaju holistički pristup;
     Projektovani objekat treba da ima dušu i da omogućava kreativnost njegovih stanara;


    U slučaju da se kao noseći krovni pokrivač javlja profilisani lim, Simprolit monolit:


     povećava dugovečnost krovnog pokrivača i krovne konstrukcije u celini;
     povećava otpornost na dejstvo požara ne samo krovnog pokrivača, već i objekta u celini;
     antikoroziono štiti pokrivač od rebrastog lima;
     krovni pokrivač od rebrastog lima u celini dobija veću krutost, posebno u slučaju dinamičkih opterećenja
    (jakih vetrova, montaža i servisiranje instalacija i sl.)

    GRAĐEVINSKA EKOLOGIJA, MONTAŽNA EKOLOŠKA KUĆA ILI MARKETINŠKA PREVARA


    Pojam ekologijе uveo je nemački zoolog Ernest Hekel 1866. godine , kao "odnos živih organizama u dva
    pravca: prema njihovoj organskoj i neorganskoj okolini". Sam naziv je dobio spajanjem grčke reči "oikos" -
    kuća, dom, mjesto življenja i reči "logos" - nauka, izučavanje sveta oko nas. Danas je ekologija ozbiljna naučna
    disciplina koja proučava raspored i rasprostranjenost živih organizama i biološke interakcije između organizama
    i njihovog okruženja. Očigledno je da izraz "ekološka kuća" u navedenoj definiciji ekologije nema nikakvog
    konkretnog značenja. U traganju da se za utemeljenje naziva "ekološka kuća" nađe bar približan oslonac, kao
    rezultanta zahteva kovanice "građevinska ekologija", u sledećoj tablici je i sa jezičkog i sa kulturološkog
    aspekta analiziran smisao takve slovno složene strukture:
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18