Page 12 - Simprolit sistem
P. 12

lobiranje, interesne grupe, politička ili klasna pripadnost.
    Apsolutno ću poštovati ljudski život i život budućih generacija koje ce živeti u objektima koje projektujem. Ni
    pod pretnjom neću popustiti da se zloupotrebe moja arhitektonska znanja, čast i ugled i da se primene
    suprotno zakonima prirode.
    Na ovo se zaklinjem svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast!
    Ukoliko se verno držim ove zakletve, neka uživam u mom životu i lepoti mog stvaralastva, poštovan od strane
    svih ljudi za sva vremena; ali ukoliko zastranim sa nje ili je prekršim, neka u objektima koje tako
    isprojektujem žive moji unuci i njihova pokolenja!"
    A na poleđini diplome svakog arhitekte, podsećanja radi, trebalo bi da budu ispisani osnovni, Univerzalni
    biološki principi projektovanja kojih se svaki arhitekta treba pridržavati:

    EKOLOŠKI PRINCIPI :

     Građevinski materijali treba da budu proizvedeni što je moguće više od obnovljivih ili neiscrpnih resursa i
    da se mogu reciklirati, a jedan od osnovnih kriterijuma kod njihovog izbora mora biti njihova dugovečnost,
    kao sposobnost da trajanjem kroz vreme zadrže svoje fizičko-mehaničke karakteristike;
     Građevinski materijali ne bi trebalo da doprinose problemima životne sredine tokom njihove proizvodnje,
    ugradnje, eksploatacije, rušenja i recikliranja ili deponovanja;
     Poželjno je da građevinski materijali potiču sa lokalnog nivoa da bi se izbegao preterani transport;
     U procesu izgradnja treba u što većoj meri smanjiti otpad i nepotrebnu ambalažu;
     Projektovanje objekta bi trebalo da potencira efikasno korišćenje energije i upotrebu obnovljivih i
    samogenerišućih izvora energije;
     Projektovanje objekta bi trebalo da uvaži efikasnu i ekološki prihvatljivu upotrebu vode i pouzdano
    odlaganje otpadnih voda;
     Dizajn okoline objekta treba da poštuje principe dugotrajnosti i ekološke podobnosti.


    BIOLOŠKI PRINCIPI :


     Građevinski materijali bi trebalo da budu što je više moguće organskog porekla;
     Građevinski materijali bi trebalo da budu niske toksičnosti, da nisu radioaktivni i da ne emituju štetne
    hemikalije;
     Građevinski materijali treba da dozvole difuziju vodene pare i da stvore "disanje treće kože", čime se
    reguliše vlažnost unutrašnje sredine i filtriranje, neutralisanje i izvođenje zagađivača vazduha iz životnog
    prostora;
     Unutrašnja temperatura vazduha trebalo bi da teži da bude u optimalnom opsegu za zdravlje stanara;
     Enterijer ne bi trebalo da proizvodi, akumulira ili omogućava cirkuliaciju štetnih isparenja, čestica,
    radioaktivnost, bakterije, viruse i gljive;
     Projektovanje objekta bi trebalo u što većoj meri da primeni principe prirodnog grejanja i ventilacije;
     Objekti bi trebalo da budu adekvatno izolovani protiv neželjene buke i da koriste prirodno svetlo i njegov
    spektar za osvetljenje prostora;
     Projektovanje objekata bi trebalo da razmotri principe elektro-biologije – da stvori okruženje koje ne menja
    prirodnu jonizaciju, prirodno magnetno polje i beneficije kosmičkih i zemaljskih zračenja i da smanjuje
    tehničke elektromagnetne smetnje;
     Projektovanje objekta bi trebalo da prethodno ispita i utvrdi prisustvo radona, geomehaničkog i jonizujućeg
    zračenja kod usvajanja lokacije za građenje, da bi se izbeglo nihovo štetno dejstvo na buduće korisnike;
     Projektovanje objekta bi trebalo da u što većoj meri ispoštuje zahteve ergonomije, posebno uvažavajući
    potrebe osoba sa invaliditetom;
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17