Page 1 - Simprolit sistem
P. 1

®
                       Simprolit sistem


                                                       ®
    Uzimajući u obzir raznovrsnost i sveobuhvatnost patentiranih i sertifikovanih elemenata simprolit sistema i to:
     preko 25 tipova fasadnih i pregradnih blokova,
     polumontažne i montažne lake međuspratne i krovne ploče,
     termoizolacione ploče kod rekonstrukcije postojećih i gradnje novih objekata,
     montažni ekološki i energetski efikasni fasadni paneli,
     termoizolacioni slojevi za izravnanje međuspratnih ili za pad kod krovnih ploča,
     laki energoefektivni montažni elementi za sportske sale,
     jedinstvena rešenja za farme i proizvodne hale sa specijalnim zahtevima biološke i hemijske otpornosti,
     neograničene mogućnosti za dugovečne reljefe i ukrase na fasadi,
     patentirana rešenja za gradnju objekata i infrastrukture na slabo nosivom, močvarnom ili mrzlom tlu
     montažne ekoločke kuće u "sklopi sam" varijanti i još mnogo toga,

                    ®
    evidentno je da Simprolit sistem nema analoga na svetskom tržištu.

    Sa aspekta ekonomije ukupnih troškova, brzine i dugovečnosti gradnje u odnosu na uobičajene tehnologije
                                                         ®
    proizvodnje građevinskih elemenata i standardne tehnologije izvođenja građevinskih radova, Simprolit sistem
    se izdvaja:


     po minimalnim troškovima energije u fazi proizvodnje sirovina,
     po minimalnoj ceni i znatno manjem obimu horizontalnog transporta elemenata do gradilišta, kao i
    horizontalnog i vertikalnog transporta na samom gradilištu,
     po mogućnosti proizvodnje neposredno na gradilištu ili blizu gradilišta,
     po odsustvu potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom, skelom i oplatom,
     po objedinjavanju faze zidanja i termoizolacije objekta, čime se skraćuju radni taktovi, a time i rokovi
    gradnje,
     po dugovečnosti ne samo ugrađenog materijala, već i konstruktivnih celina,
     po znatno olakšanoj težini konstrukcije sa posledičnim povećavanjem seizmičke otpornosti,
     po ekološkim karakteristikama izgrađenog prostora,
     po dobijanju dodatne "neto" prodajne površine od 10%-20% u odnosu na standardnu gradnju koja
    zadovoljava propisane norme i zahteve energetske efikasnosti,
     i, konačno, po mogućnosti gotovo 100% recikliranja i ponovne primene kod termoizolacije donjeg stroja
    aerodroma, puteva i pruga .

                           ®
    Kao rezultat svega navedenog, Simprolit sistem je neosporno i jedan od budućih lidera u svetu sve popularnije
    "zelene", a pri tome još i zdrave i dugovečne gradnje - što je ne tako čest slučaj...
   1   2   3   4   5   6